Polityka Prywatności


Szanujemy prawo do prywatności osób korzystających z Serwisu klubhr.pl i uczestników Klubu HR (dalej „Użytkownicy”) i dokładamy wszelkich starań, aby dane osobowe naszych Użytkowników były przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „Rozporządzeniem”).


Korzystanie z funkcjonalności dostępnych w Serwisie klubhr.pl (dalej „Serwis”) może wiązać się z koniecznością przetwarzania przez nas danych osobowych Użytkownika.


Nasza Polityka prywatności (dalej „Polityka”) powstała, aby poinformować Użytkowników kto jest administratorem ich danych osobowych, jakie dane osobowe, w jakim celu, na jakiej podstawie i jak długo przetwarzamy oraz komu je udostępniamy, a także jakie prawa przysługują Użytkownikom jako podmiotom danych osobowych.


Polityka niniejsza dotyczy ponadto przetwarzania danych osobowych pozyskanych w ramach prowadzenia naszych profili firmowych lub grup w serwisach społecznościowych, takich jak: Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, Google+ i LinkedIn (dalej „Serwisy społecznościowe”).


Niniejsza Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie konieczności będzie aktualizowana. W przypadku dokonania zmian, będziemy publikować zaktualizowaną wersję Polityki w Serwisie.


I. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu jest Olivia Serwis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (80-309) przy al. Grunwaldzkiej 472C, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000475473, NIP 5842732752, REGON 221946200, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 205.000,00 złotych (dalej „Usługodawca”).

Odrębnymi administratorami danych osobowych (dalej „Odrębni administratorzy”) są operatorzy Serwisów społecznościowych, operatorzy prowadzący serwisy internetowe, do których Użytkownik uzyskał dostęp poprzez linki zamieszczone przez Usługodawcę w Serwisie oraz inne podmioty wskazane w dalszej części Polityki jako Odrębni administratorzy. Odrębni administratorzy przetwarzają dane osobowe Użytkowników zgodnie z przyjętymi przez siebie zasadami prywatności i przetwarzania danych osobowych.


II. Uzyskanie informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych (z wyłączeniem spraw określonych poniżej), Użytkownik powinien kontaktować się z wyznaczonym przez Usługodawcę Inspektorem Ochrony Danych, korzystając z następujących danych kontaktowych: Olivia Serwis Sp. z o.o., Krzysztof Hewelt – Inspektor Ochrony Danych, al. Grunwaldzka 472C, 80-251 Gdańsk, adres e-mail: iod@oliviacentre.com.

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Odrębnych administratorów, Użytkownik powinien kontaktować się z Odrębnymi administratorami na udostępnione przez nich dane kontaktowe.


III. Zakres przetwarzanych danych osobowych i informacji

Usługodawca przetwarza dane osobowe oraz informacje związane z korzystaniem z Serwisu lub profilu firmowego Usługodawcy w Serwisie społecznościowym lub uczestnictwa w grupie Usługodawcy w Serwisie społecznościowym, które Użytkownik udostępnia lub pozostawia podczas korzystania z Serwisu lub profilu Usługodawcy lub uczestnictwa w grupie Usługodawcy, w tym w elektronicznych formularzach lub zapisanych w plikach cookie, którymi mogą być w szczególności: imiona, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, płeć, data urodzenia, zdjęcie profilowe, adres IP, informacje o urządzeniu końcowym, przeglądarce lub systemie operacyjnym Użytkownika, URL poprzednio odwiedzanej strony internetowej, język, miasto, aktywności i czas zaangażowania Użytkownika w Serwisie, dane wynikające z odwiedzania profilu lub grupy Usługodawcy w Serwisie społecznościowym (przykładowo wynikające z polubień, zamieszczania komentarzy, aktywności Użytkownika na profilu lub grupie Usługodawcy w Serwisie społecznościowym). W każdym przypadku, zakres przetwarzanych przez Usługodawcę danych osobowych i informacji zależy od zakresu korzystania przez Użytkownika z funkcjonalności dostępnych w Serwisie i w Serwisach społecznościowych.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa w procesie korzystania z funkcjonalności dostępnych w Serwisie oraz poufności i integralności transmisji danych, Usługodawca stosuje technologie szyfrujące, w szczególności w postaci protokołu SSL.


IV. Cel i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych.

Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w następujących celach:
a) uczestnictwa w Klubie HR prowadzonym przez Administratora, gdy Użytkownik dołączył do Klubu HR, w oparciu o Artykuł 6 ustęp 1 punkt a) Rozporządzenia,
b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Usługodawcy, w szczególności w zakresie prowadzenia i archiwizacji dokumentacji lub realizacji wynikającego z przepisów prawa żądania uprawnionego organu odnośnie danych osobowych Użytkownika, na podstawie Artykułu 6 ustęp 1 punkt c) Rozporządzenia oraz właściwych przepisów dotyczących tych obowiązków,
c) ustalenia, zabezpieczenia i dochodzenia roszczeń przez Usługodawcę lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Usługodawcy, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Usługodawcy, polegającego na możliwości ustalenia, zabezpieczenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami, w oparciu o Artykuł 6 ustęp 1 punkt f) Rozporządzenia,
d) analitycznych i statystycznych oraz badania poziomu zadowolenia z usług świadczonych przez Usługodawcę, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Usługodawcy polegającego na możliwości prowadzenia badań poziomu satysfakcji klientów oraz tworzenia statystyk, raportów, analiz, pomiarów statystycznych, analitycznych i wydajnościowych dotyczących korzystania z Serwisu, korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę i aktywności Użytkowników, w szczególności celem poprawy jakości, ulepszania lub rozwijania usług świadczonych przez Usługodawcę, dostosowywania stron internetowych Serwisu do przyzwyczajeń Użytkowników, w oparciu o Artykuł 6 ustęp 1 punkt f) Rozporządzenia,
e) prowadzenia korespondencji, na podstawie Artykułu 6 ustęp 1 punkt c) Rozporządzenia i właściwych przepisów (w przypadku, gdy korespondencja stanowi realizację obowiązku prawnego Usługodawcy), prawnie uzasadnionego interesu Usługodawcy, polegającego na możliwości udzielenia odpowiedzi na korespondencję, w oparciu o Artykuł 6 ustęp 1 punkt f) Rozporządzenia lub zgody Użytkownika, w oparciu o Artykuł 6 ustęp 1 punkt a) Rozporządzenia (w przypadku, gdy korespondencja jest wysyłana na podstawie udzielonej zgody na jej przesyłanie),
f) prowadzenia marketingu produktów lub usług własnych Usługodawcy, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Usługodawcy, polegającego na możliwości oferowania produktów lub usług własnych Usługodawcy, w oparciu o Artykuł 6 ustęp 1 punkt f) Rozporządzenia, przy czym realizowanie celów marketingowych może obejmować w szczególności przesyłanie przez Usługodawcę, informacji handlowych drogą elektroniczną,
g) marketingowych, w tym związanych z prowadzeniem marketingu produktów lub usług własnych Usługodawcy oraz innych osób, nie mieszczących się w zakresie określonym w punkcie IV.f) powyżej, gdy Użytkownik wyraził na to zgodę, w oparciu o Artykuł 6 ustęp 1 punkt a) Rozporządzenia, przy czym realizowanie celów marketingowych może obejmować w szczególności przesyłanie przez Usługodawcę, w imieniu własnym lub na zlecenie innych osób, informacji handlowych drogą elektroniczną lub telefoniczną,
h) w celu określonym w udzielonej Usługodawcy zgodzie Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych, przy czym podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkownika w takim przypadku jest Artykuł 6 ustęp 1 punkt a) Rozporządzenia,
i) prowadzenia profilu lub grupy Usługodawcy w Serwisie społecznościowym, w tym informowania o usługach, wydarzeniach i marce Usługodawcy oraz budowania społeczności, nawiązania relacji i komunikacji z Usługodawcą za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w Serwisie społecznościowym, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Usługodawcy, polegającego na możliwości prowadzenia marketingu produktów lub usług własnych Usługodawcy, promowania usług, wydarzeń i marki Usługodawcy oraz budowania społeczności, nawiązania relacji i komunikacji z Użytkownikami za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w Serwisie społecznościowym, w oparciu o Artykuł 6 ustęp 1 punkt f) Rozporządzenia.


V. Udostępnianie danych osobowych (odbiorcy danych osobowych)

Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane przez Usługodawcę podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Usługodawcy, między innymi podmiotom, z których Usługodawca korzysta lub którym powierzył wykonywanie czynności w zakresie prowadzonej przez siebie działalności, podmiotom świadczącym dla Usługodawcy usługi podatkowe, rachunkowe, prawne, techniczne lub informatyczne.

Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane przez Usługodawcę podmiotom przetwarzającym dane osobowe we własnym imieniu (Odrębnym administratorom), między innymi podmiotom świadczącym usługi kurierskie, pocztowe, bankowe lub ubezpieczeniowe, uprawnionym podmiotom lub organom, którym Usługodawca jest uprawniony lub zobowiązany udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podmiotom świadczącym usługi najmu w budynkach biurowych położonych w kompleksie biurowym pod nazwą Olivia Business Centre, mieszczącym się w Gdańsku przy ul. Grunwaldzkiej 472


VI. Przekazywanie danych poza EOG

Usługodawca dopuszcza możliwość współpracy z partnerami, którzy mają siedziby w krajach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). Usługodawca przekaże dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy będzie to niezbędne oraz przy zapewnieniu wysokiego stopnia ochrony tych danych, w szczególności poprzez zastosowanie standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską dotyczących przekazywania danych osobowych podmiotom mającym siedzibę poza EOG.


VII. Czas przetwarzania danych osobowych

Czas przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę jest uzależniony od podstawy prawnej oraz celu przetwarzania, z uwzględnieniem zasady rozliczalności. Mając powyższe na względzie, dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane przez okres:
a) w przypadku przetwarzania danych osobowych w celu uczestnictwa w klubie HR – do dnia rezygnacji z uczestnictwa w Klubie HR lub zamknięcia Klubu HR, a po jego zakończeniu przez czas określony w punkcie VII.b) i VII.c) poniżej,
b) w przypadku przetwarzania danych osobowych w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Usługodawcy – przez czas niezbędny do wypełnienia obowiązku oraz czas, w którym Usługodawca może ponieść konsekwencje prawne niewykonania tego obowiązku,
c) w przypadku przetwarzania danych osobowych w celu określonym w punkcie IV.c) Polityki – przez czas niezbędny do ustalenia, zabezpieczenia i dochodzenia roszczeń przez Usługodawcę lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Usługodawcy, z uwzględnieniem okresów przedawnienia określonych w obowiązujących przepisach prawa,
d) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Usługodawcy – najpóźniej do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem innych postanowień punktu VII Polityki,
e) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest udzielona zgoda na ich przetwarzanie – najpóźniej do czasu jej cofnięcia.

W przypadku danych osobowych przetwarzanych dla różnych celów lub na różnych podstawach prawnych przetwarzania, dla których występują różne okresy przetwarzania, łączny czas przetwarzania nie będzie dłuższy niż okres przetwarzania, który upłynie najpóźniej.


VIII. Prawa przysługujące w związku z przetwarzaniem danych osobowych

W związku z przetwarzaniem przez Usługodawcę danych osobowych Użytkownika, Użytkownikowi przysługuje na warunkach określonych w Rozporządzeniu:
a) prawo dostępu do danych osobowych,
b) prawo sprostowania danych osobowych,
c) prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e) prawo do przeniesienia danych osobowych do innego administratora,
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania,
g) prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkownika w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
h) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Użytkownik uzna, że przetwarzanie danych narusza przepisy Rozporządzenia.


IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

W przypadku dokonania zapisu do Klubu HR za pośrednictwem formularza dostępnego w Serwisie, decyzja o przyjęciu Użytkownika do Klubu HR może być podejmowana automatycznie na podstawie danych i informacji odnotowanych przez system informatyczny w procesie przystąpienia do Klubu HR.


X. Informacja dotycząca profilowania.

Podczas przetwarzania danych osobowych Użytkownika nie dochodzi do profilowania w rozumieniu Artykułu 22 Rozporządzenia, które mogłoby wywoływać wobec Użytkownika skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać na jego sytuację.


XI. Wymóg podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest konieczne do uczestnictwa w Klubie HR oraz udzielenia odpowiedzi na korespondencję Użytkownika. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości uczestnictwa w Klubie HR oraz udzielenia odpowiedzi na korespondencję Użytkownika.


XII. Technologie umożliwiające zbieranie i przechowywanie informacji na urządzeniu końcowym Użytkownika

Usługodawca stosuje pliki cookie w Serwisie. Cookies to dane informatyczne zapisane w plikach, umieszczane podczas przeglądania stron internetowych Serwisu i przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika. Pliki cookie nie powodują żadnych uszkodzeń ani zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym lub jego oprogramowaniu. Cookies posiadają unikalną nazwę i określony czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz przechowują informacje związane z konkretnym używanym przez Użytkownika urządzeniem. W plikach cookie może być zapisany unikalny numer, który identyfikuje urządzenie Użytkownika (numer IP), ale na jego podstawie nie jest ustalana tożsamość Użytkownika.

Serwis może zapisać plik cookie w przeglądarce Użytkownika, jeżeli przeglądarka to umożliwia. Usługodawca może uzyskać dostęp jedynie do plików cookie umieszczonych przez stronę internetową Usługodawcy, a nie do plików umieszczonych przez inne strony internetowe.

Usługodawca może stosować cookies w następujących celach: a) niezbędne (techniczne) pliki cookie – w celu prawidłowego działania, wyświetlenia lub korzystania ze stron internetowych Serwisu (przykładowo zapewnienia bezpieczeństwa),
b) funkcjonalne pliki cookie – w celu dostosowania Serwisu do preferencji Użytkownika (przykładowo: zapamiętania preferencji prywatności dotyczących plików cookie czy aktywnego dokonania wyboru języka) i optymalizacji korzystania z Serwisu (przykładowo: rozpoznania urządzenia Użytkownika i odpowiedniego wyświetlenia strony internetowej),
c) statystyczne i wydajnościowe pliki cookie – w celu tworzenia statystyk, raportów, pomiarów i badań dotyczących korzystania z Serwisu, w szczególności celem poprawy jakości, ulepszania lub rozwijania Serwisu i usług świadczonych w Serwisie, dostosowywania stron internetowych Serwisu do przyzwyczajeń Użytkowników.

Usługodawca wykorzystuje cookies własne oraz pochodzące od osób trzecich. Celem monitorowania ruchu, tworzenia statystyk, raportów, pomiarów i badań dotyczących korzystania z Serwisu, Usługodawca stosuje cookie Google Analytics, które zamieszczają na urządzeniach końcowych Użytkowników kody umożliwiające zbieranie danych o Użytkownikach. Dostawca oprogramowania Google Analytics, Google Ireland Limited, nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji tożsamości Użytkownika. Szczegółowe informacje o zakresie zbierania i przetwarzania danych w usłudze Google Analytics zawarte są w dokumentach dostępnych na stronach internetowych o adresach: https://policies.google.com/?hl=pl oraz https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl.

Usługodawca może stosować cookies sesyjne (tymczasowe) oraz stałe. Pliki cookie sesyjne przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika jedynie do czasu opuszczenia strony internetowej Serwisu lub wyłączenia przeglądarki. Cookies stałe są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas ustawiony w parametrach tych plików lub do momentu ich usunięcia przez Użytkownika.

Usługodawca nie dokonuje identyfikacji tożsamości Użytkownika na podstawie cookies.

Podstawą prawną stosowania funkcjonalnych, statystycznych i wydajnościowych plików cookie jest zgoda Użytkownika. Podstawą prawną stosowania niezbędnych plików cookie jest konieczność zapewnienia Użytkownikowi niezakłóconego i prawidłowego działania, wyświetlenia i korzystania z Serwisu.

Użytkownik może w każdym czasie usunąć pliki cookie z urządzenia końcowego (wyczyścić historię przeglądania w przeglądarce) lub zmienić ustawienia przeglądarki w ten sposób, aby cookies były blokowane. Informacje o obsłudze plików cookie oraz możliwych konfiguracjach dostępne są w ustawieniach przeglądarki, z której korzysta Użytkownik. Użytkownik może w każdym czasie zablokować wykorzystanie danych przez oprogramowanie Google Analytics poprzez pobranie i instalację dodatku do przeglądarki blokującego Google Analytics, dostępnego na stronie internetowej https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Usunięcie, zablokowanie lub zmiana ustawień plików cookie może wpłynąć na wygodę korzystania z Serwisu lub spowodować konieczność ponownego wyboru w zakresie preferencji Użytkownika.

Zgoda Użytkownika na zastosowanie plików cookie jest również zapisywana za pomocą pliku cookie, dlatego jeśli Użytkownik usunie cookies ze swojej przeglądarki, będzie musiał ponownie dokonać wyboru preferencji prywatności dotyczących plików cookie.


x

  Formularz dołączenia do klubu HR  Prosimy o zapoznanie się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

  KONTAKT

  OLIVIA BUSINESS CENTRE

  Al. Grunwaldzka 472C, 80-309 Gdańsk

  biuro@klubhr.pl